Cover

ตามรอยพ่อ ก - ฮ

รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ และพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำเสนอในรูปแบบสารานุกรม โดยแยกเป็นหัวข้อเรืยงตามตัวอักษรตั้งแต่ ก-ฮ ซึ่งมีทั้งหมด 309 คำ นับเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวไว้อย่างครบถ้วน รอบด้าน และมีขนาดรูปเล่มพอเหมาะแก่การอ่าน


เหลืออยู่ 2 เล่ม


ผู้แต่ง: สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ

สำนักพิมพ์: Nairobroo

ภาษา: th

หมวดหมู่: N/A

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด