Cover

คู่มือการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ 32 ชั่วโมง

จากสภาพปัญหาและสถานการณ์ของผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม โดยรวมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยให้หายหรือทุเลา จากการเกิดความพิการหรือทุพพลภาพ รวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับสภาพปัญหาดังกล่าวจึงสำคัญยิ่ง


เหลืออยู่ 2 เล่ม


ผู้แต่ง: งานผู้สูงอายุ กลุ่มงานพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่ง

สำนักพิมพ์: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

ภาษา: th

หมวดหมู่: N/A

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด