Cover

โลกกลม ๆ หนึ่งใบกับนายก้อนดิน

เรื่องเล่าประสบการณ์ของ นายก้อนดิน อ้างอิงข้อมูลจากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ ๔ ดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒ ท่านจะได้พบกับเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมทางสุขภาพของ เขาจะเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ ในครอบครัวและชุมชน ในด้านพฤติกรรมสุขภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหาร การดื่ม การออกกำลังกาย และสภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพของคนในชุมชน ทั้งในวัยหนุ่ม วัยกลางคน และวัยชรา โดยรวมว่าเป็นอย่างไรบ้าง จากการสำรวจ สุขภาพประชาชน


เหลืออยู่ 2 เล่ม


ผู้แต่ง: สุริยัน สุดศรีวงศ์

สำนักพิมพ์: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

ภาษา: th

หมวดหมู่: N/A

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด