Cover

Running Drills เจาะลึกเรื่องวิ่ง

สำหรับนักวิ่งทุกคนจำเป็นต้องรู้พื้นฐานสำคัญ ได้แก่ ความรู้โครงสร้างร่างกาย เสนอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันที่ผิดพลาดและวิธีแก้ไข ทักษะการยืดเหยียดที่ถูกวิธีและเหมาะสม สาธิตท่าดริลล์ (Drills) ต่างๆ ที่สำคัญเพื่ออบอุ่นร่างกายก่อนวิ่ง ปรับปรุงท่าวิ่งให้ถูกวิธี พร้อมโปรแกรมตารางฝึกซ้อม เจาะลึกข้อมูลให้คุณได้ออกกำลังกายอย่างยั่งยืน


เหลืออยู่ 5 เล่ม


ผู้แต่ง: สาธิก ธนะทักษ์

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มติชน

ภาษา: th

หมวดหมู่: N/A

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด