Cover

ลดโซเดียมยืดชีวิต

ทางวิชาการได้ค้นพบความสัมพันธ์กันระหว่างการบริโภคเกลือหรือโซเดียมกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ทำให้เกิดการรณรงค์ลดการบริโภคโซเดียม เนื้อหาของหนังสือเป็นการทดทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับโซเดียม และมีจุดประสงค์ในการสื่อข้อมูลเกียวกับโซเดียมในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งได้รับข้อมูลมาจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกับบุคลากรที่อยู่ในภาคีเครือข่ายลดเค็ม ซึ่งรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการลดการบริโภคโซเดียมของสังคมไทย


เหลืออยู่ 2 เล่ม


ผู้แต่ง: วันทนีย์ เกรียงสินยศ

สำนักพิมพ์: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

ภาษา: th

หมวดหมู่: N/A

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด