Cover

ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ 9 ชาติพันธุ์

หนังสือเล่มนี้เป็นผลผลิตจากการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาความมั่นคงทางอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ ซึ่งข้อมูลได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้รู้ในแต่ละชุมชน และจากการสังเกตของทีมงานในการลงพื้นที่ ในด้านเนื้อหาประกอบด้วยสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพและการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชนโดยภาพรวม เช่น องค์ความรู้ ความเชื่อ และพิธีกรรมต่างๆ ในการดูแลสุขภาพ การทำกัวซาที่แพร่หลายในหมู่ชาติพันธุ์ที่ใช้บำบัดโรคควบคู่กับการใช้สมุนไพรและอาหาร


เหลืออยู่ 2 เล่ม


ผู้แต่ง: มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.)

สำนักพิมพ์: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

ภาษา: th

หมวดหมู่: N/A

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด